Kultúra

Koordinátorom bola spravidla kultúrno - osvetová komisia pri miestnom národnom výbore. Realizátorom bola v prvom období osvetová beseda a neskôr osvetové zariadenie a miestny kultúrny dom.
Po celé desaťročia slúžila za miesto výchovy školskej mládeže, ale aj pre kultúrne účely tunajších obyvateľov, učebňa v starej školskej budove. Konali sa tu najmä divadelné predstavenia, premietali sa filmy, organizovali sa besedy, verejné zhromaždenia atď. Od roku 1963, po takmer ôsmich rokoch od položenia základov (1956), bol do užívania odovzdaný prvý, svojpomocne postavený kultúrny dom v obci. Po celé roky dochádzalo do obce premietať filmy tzv. putovné kino. Medzníkom sa stal rok 1962, keď bolo v obci zriadené stále kino Pokrok, s vlastným premietacím prístrojom.
Knižnica bola už v medzivojnovom období. Bola umiestnená v dvoch miestnostiach starej školy.
Nezastupiteľné miesto v spoločensko - kultúrnom živote obce mali spoločenské organizácie. Aktívnejšie sa začali presadzovať od zač. 50.rokov. Medzi najstaršie organizácie patrila miestna organizácia Výboru žien, neskôr premenovaná na Slovenský zväz žien.
Mládežnícka organizácia začínala pod názvom Československý zväz mládeže, po roku 1970 Socialistický zväz mládeže.
Od 50.rokov pracovala v obci organizácia pre spoluprácu s armádou – Zväzarm. Úspešne pracoval krúžok strelecký, modelársky a krúžok branných športov. V obci pracovala aj MO Československo-sovietskeho priateľstva a úspešne si počínali aj členovia Poľovníckeho združenia v Čiernom.
Široké spektrum spoločensko-kultúrnej a výchovnej činnosti v sebe zahrňoval Zbor pre občianske záležitosti v Čiernom, ktorý vznikol 1. júla 1973.

V roku 1973 vznikla folklórna skupina pri základnej organizácii Slovenského zväzu žien v Čiernom. Úspešne reprezentovala obec na folklórnych slávnostiach.
Začiatkom 80.rokov boli založené miestne organizácie Slovenského zväzu drobnochovateľov a záhradkárov.
V roku 1995 bola zriadená organizácia Zväzu zdravotne postihnutých.

Zmeny zasiahli aj kultúrny život obce. Premietanie filmov v kinosále starého kultúrneho domu bolo zrušené roku 1990. Obecný úrad spravuje miestnu ľudovú knižnicu, ktorá disponuje vyše 2500 knižnými jednotkami. Obecný úrad zabezpečuje aj vysielanie obecného rozhlasu a vydávanie občasných obecných novín. Prenajíma kultúrno-spoločenskú sálu na rozličné kultúrne podujatia. Obľúbeným podujatím sa stal ples, usporadúvaný obyčajne na záver občianskeho roku.

Mimoriadne nežičlivý až nepriateľský bol postoj socialistického štátu voči cirkvám. Najtvrdší postih zaznamenala po februári 1948 gréckokatolícka cirkev, ktorá tzv. prešovským soborom v apríli 1950 bola zakázaná. Štátom ponúknutú pravoslávnu cirkev neprijali a radšej sa stali členmi rímskokatolíckej cirkvi. I v živote evanjelikov a. v. sa odohrali zmeny. Týkali sa ich začlenenia do novovytvoreného cirkevného zboru vo Vyšnom Žipove. Roku 1958 skončilo ich pôsobenie v cirkevnom zbore v Hanušovciach. Evanjelický a. v. cirkevný zbor vo Vyšnom Žipove bol zriadený roku 1957.
Po roku 1989 sa mohol slobodne rozvíjať aj náboženský život obce. V národnej štruktúre obyvateľstva výrazne dominovali Slováci, v roku 1991 tvorili 99,2%. K Českej národnosti sa prihlásili 3 obyvatelia (0,4%), k ukrajinskej a rusínskej tiež 3 obyvatelia (0,4%), k rómskej sa neprihlásil žiadny obyvateľ. V štruktúre podľa náboženského vierovyznania dominujú v Čiernej nad Topľou evanjelici, v roku 1991 tvorili 74,4%. Druhým vierovyznaním je rímskokatolícke, s podielom 14,5%, ďalej gréckokatolícke 2,6% a pravoslávne 0,12%.
Evanjelikom slúži veľký kostol, dokončený v roku 1977. Cirkev získala v reštitúcii späť aj priestory starej evanjelickej školy, ktoré teraz využíva pri práci cirkevného zboru.
Rímskokatolíkom slúži Kostol Narodenia Panny Márie, bol postavený koncom 18. storočia a je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok.
Menšie skupiny tvoria gréckokatolíci, patria pod pôsobnosť farského úradu v Hlinnom a pravoslávni, spadajú pod správu prešovskej farnosti.
V Čiernej nad Topľou žijú aj príslušníci Cirkvi bratskej a Svedkovia Jehovovi. Svedkovia Jehovovi sa do schádzajú i z okolia na pravidelné pobožnosti do sály Kráľovstva Jehovovho, zriadenej v jednom z rodinných domov.

Kalendár:

Máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Iveta

Fotogaléria:

Anketa:

Počasie na Slovensku: